Two Column WYSIWYG

Label Name Type Notes
Column Width two_column_wysiwyg_column_width select
Content two_column_wysiwyg_content repeater
Background Color two_column_wysiwyg_background_color select